سرعت پاسخگویی به مراجعات مردمی در دستگاه های اداری بسیار پایین است

Could not Connect to databaseAccess denied for user 'khabarrss_user'@'localhost' to database 'khabarrss_db'
نتيجه اي براي جستجوي شما پيدا نشد.
حداقل حروف مورد نیاز برای جستجو 3 حرف میباشد.
شما میتوانید از نو جستجو کنید.

جستجوهای اتفاقی

سرعت پاسخگویی به مراجعات مردمی در دستگاه های اداری بسیار پایین است