گروه پ و سروش صحت برای شما دو قطعه می نوازندگروه پ و سروش صحت برای شما دو قطعه می نوازند

موسیقی ما - بخش پایانى گفت و گویى که سروش صحت و فردین خلعتبرى با اعضاى گروه «پ » داشتند، به اجراى اختصاصى دو قطعه توسط این گروه براى «واریته بهارى موسیقى ما» ختم شد. اعضاى گروه با توجه به صحبت هایى که حین گفت و گو، حول اتفاقات «ماهى و گربه» صورت گرفت و با توجه به علاقه سروش صحت به ترانه این کار، یکى از قطعات اجرایى شان را به تیتراژ پایانى همین اختصاص دادند که با همراهى سروش با گروه «پ » اجرا شد...> اجرای قطعه «ماهی و گربه»> اجرای قطعه «یادگار دوست»روتیتر: واریته های بهاری (بازنشر از برنامه های سال 1395)منبع: اختصاصی موسیقی مابرچسب ها: واریته های بهاریپ گروه پ ع خبر اول: دسته بندی مطلب: خبرتلفیقیتماشاخانهتازه هاویدیوخلاصه مطلب: > اجرای قطعه «ماهی و گربه» > اجرای قطعه «یادگار دوست» موسیقی ما - بخش پایانى گفت و گویى که سروش صحت و فردین خلعتبرى با اعضاى گروه «پ » داشتند، به اجراى اختصاصى دو قطعه توسط این گروه براى «واریته بهارى موسیقى ما» ختم شد. اعضاى گروه با توجه به صحبت هایى که حین گفت و گو، حول اتفاقات «ماهى و گربه» صورت گرفت و با توجه به علاقه سروش صحت به ترانه این کار، یکى از قطعات اجرایى شان را به تیتراژ پایانى همین اختصاص دادند که با همراهى سروش با گروه «پ » اجرا شد...

گروه پ و سروش صحت برای شما دو قطعه می نوازند

موسیقی ما - بخش پایانى گفت و گویى که سروش صحت و فردین خلعتبرى با اعضاى گروه «پ » داشتند، به اجراى اختصاصى دو قطعه توسط این گروه براى «واریته بهارى موسیقى ما» ختم شد. اعضاى گروه با توجه به صحبت هایى که حین گفت و گو، حول اتفاقات «ماهى و گربه» صورت گرفت و با توجه به علاقه سروش صحت به ترانه این کار، یکى از قطعات اجرایى شان را به تیتراژ پایانى همین اختصاص دادند که با همراهى سروش با گروه «پ » اجرا شد...> اجرای قطعه «ماهی و گربه»> اجرای قطعه «یادگار دوست»روتیتر: واریته های بهاری (بازنشر از برنامه های سال 1395)منبع: اختصاصی موسیقی مابرچسب ها: واریته های بهاریپ گروه پ ع خبر اول: دسته بندی مطلب: خبرتلفیقیتماشاخانهتازه هاویدیوخلاصه مطلب: > اجرای قطعه «ماهی و گربه» > اجرای قطعه «یادگار دوست» موسیقی ما - بخش پایانى گفت و گویى که سروش صحت و فردین خلعتبرى با اعضاى گروه «پ » داشتند، به اجراى اختصاصى دو قطعه توسط این گروه براى «واریته بهارى موسیقى ما» ختم شد. اعضاى گروه با توجه به صحبت هایى که حین گفت و گو، حول اتفاقات «ماهى و گربه» صورت گرفت و با توجه به علاقه سروش صحت به ترانه این کار، یکى از قطعات اجرایى شان را به تیتراژ پایانى همین اختصاص دادند که با همراهى سروش با گروه «پ » اجرا شد...

گروه پ و سروش صحت برای شما دو قطعه می نوازند

موسیقی ما - بخش پایانى گفت و گویى که سروش صحت و فردین خلعتبرى با اعضاى گروه «پ » داشتند، به اجراى اختصاصى دو قطعه توسط این گروه براى «واریته بهارى موسیقى ما» ختم شد. اعضاى گروه با توجه به صحبت هایى که حین گفت و گو، حول اتفاقات «ماهى و گربه» صورت گرفت و با توجه به علاقه سروش صحت به ترانه این کار، یکى از قطعات اجرایى شان را به تیتراژ پایانى همین اختصاص دادند که با همراهى سروش با گروه «پ » اجرا شد...> اجرای قطعه «ماهی و گربه»> اجرای قطعه «یادگار دوست»روتیتر: واریته های بهاری (بازنشر از برنامه های سال 1395)منبع: اختصاصی موسیقی مابرچسب ها: واریته های بهاریپ گروه پ ع خبر اول: دسته بندی مطلب: خبرتلفیقیتماشاخانهتازه هاویدیوخلاصه مطلب: > اجرای قطعه «ماهی و گربه» > اجرای قطعه «یادگار دوست» موسیقی ما - بخش پایانى گفت و گویى که سروش صحت و فردین خلعتبرى با اعضاى گروه «پ » داشتند، به اجراى اختصاصى دو قطعه توسط این گروه براى «واریته بهارى موسیقى ما» ختم شد. اعضاى گروه با توجه به صحبت هایى که حین گفت و گو، حول اتفاقات «ماهى و گربه» صورت گرفت و با توجه به علاقه سروش صحت به ترانه این کار، یکى از قطعات اجرایى شان را به تیتراژ پایانى همین اختصاص دادند که با همراهى سروش با گروه «پ » اجرا شد...

گروه پ و سروش صحت برای شما دو قطعه می نوازند

موسیقی ما - بخش پایانى گفت و گویى که سروش صحت و فردین خلعتبرى با اعضاى گروه «پ » داشتند، به اجراى اختصاصى دو قطعه توسط این گروه براى «واریته بهارى موسیقى ما» ختم شد. اعضاى گروه با توجه به صحبت هایى که حین گفت و گو، حول اتفاقات «ماهى و گربه» صورت گرفت و با توجه به علاقه سروش صحت به ترانه این کار، یکى از قطعات اجرایى شان را به تیتراژ پایانى همین اختصاص دادند که با همراهى سروش با گروه «پ » اجرا شد...> اجرای قطعه «ماهی و گربه»> اجرای قطعه «یادگار دوست»روتیتر: واریته های بهاری (بازنشر از برنامه های سال 1395)منبع: اختصاصی موسیقی مابرچسب ها: واریته های بهاریپ گروه پ ع خبر اول: دسته بندی مطلب: خبرتلفیقیتماشاخانهتازه هاویدیوخلاصه مطلب: > اجرای قطعه «ماهی و گربه» > اجرای قطعه «یادگار دوست» موسیقی ما - بخش پایانى گفت و گویى که سروش صحت و فردین خلعتبرى با اعضاى گروه «پ » داشتند، به اجراى اختصاصى دو قطعه توسط این گروه براى «واریته بهارى موسیقى ما» ختم شد. اعضاى گروه با توجه به صحبت هایى که حین گفت و گو، حول اتفاقات «ماهى و گربه» صورت گرفت و با توجه به علاقه سروش صحت به ترانه این کار، یکى از قطعات اجرایى شان را به تیتراژ پایانى همین اختصاص دادند که با همراهى سروش با گروه «پ » اجرا شد...

گروه پ و سروش صحت برای شما دو قطعه می نوازند

موسیقی ما - بخش پایانى گفت و گویى که سروش صحت و فردین خلعتبرى با اعضاى گروه «پ » داشتند، به اجراى اختصاصى دو قطعه توسط این گروه براى «واریته بهارى موسیقى ما» ختم شد. اعضاى گروه با توجه به صحبت هایى که حین گفت و گو، حول اتفاقات «ماهى و گربه» صورت گرفت و با توجه به علاقه سروش صحت به ترانه این کار، یکى از قطعات اجرایى شان را به تیتراژ پایانى همین اختصاص دادند که با همراهى سروش با گروه «پ » اجرا شد...> اجرای قطعه «ماهی و گربه»> اجرای قطعه «یادگار دوست»روتیتر: واریته های بهاری (بازنشر از برنامه های سال 1395)منبع: اختصاصی موسیقی مابرچسب ها: واریته های بهاریپ گروه پ ع خبر اول: دسته بندی مطلب: خبرتلفیقیتماشاخانهتازه هاویدیوخلاصه مطلب: > اجرای قطعه «ماهی و گربه» > اجرای قطعه «یادگار دوست» موسیقی ما - بخش پایانى گفت و گویى که سروش صحت و فردین خلعتبرى با اعضاى گروه «پ » داشتند، به اجراى اختصاصى دو قطعه توسط این گروه براى «واریته بهارى موسیقى ما» ختم شد. اعضاى گروه با توجه به صحبت هایى که حین گفت و گو، حول اتفاقات «ماهى و گربه» صورت گرفت و با توجه به علاقه سروش صحت به ترانه این کار، یکى از قطعات اجرایى شان را به تیتراژ پایانى همین اختصاص دادند که با همراهى سروش با گروه «پ » اجرا شد...

گروه پ و سروش صحت برای شما دو قطعه می نوازند

موسیقی ما - بخش پایانى گفت و گویى که سروش صحت و فردین خلعتبرى با اعضاى گروه «پ » داشتند، به اجراى اختصاصى دو قطعه توسط این گروه براى «واریته بهارى موسیقى ما» ختم شد. اعضاى گروه با توجه به صحبت هایى که حین گفت و گو، حول اتفاقات «ماهى و گربه» صورت گرفت و با توجه به علاقه سروش صحت به ترانه این کار، یکى از قطعات اجرایى شان را به تیتراژ پایانى همین اختصاص دادند که با همراهى سروش با گروه «پ » اجرا شد...> اجرای قطعه «ماهی و گربه»> اجرای قطعه «یادگار دوست»روتیتر: واریته های بهاری (بازنشر از برنامه های سال 1395)منبع: اختصاصی موسیقی مابرچسب ها: واریته های بهاریپ گروه پ ع خبر اول: دسته بندی مطلب: خبرتلفیقیتماشاخانهتازه هاویدیوخلاصه مطلب: > اجرای قطعه «ماهی و گربه» > اجرای قطعه «یادگار دوست» موسیقی ما - بخش پایانى گفت و گویى که سروش صحت و فردین خلعتبرى با اعضاى گروه «پ » داشتند، به اجراى اختصاصى دو قطعه توسط این گروه براى «واریته بهارى موسیقى ما» ختم شد. اعضاى گروه با توجه به صحبت هایى که حین گفت و گو، حول اتفاقات «ماهى و گربه» صورت گرفت و با توجه به علاقه سروش صحت به ترانه این کار، یکى از قطعات اجرایى شان را به تیتراژ پایانى همین اختصاص دادند که با همراهى سروش با گروه «پ » اجرا شد...

گروه پ و سروش صحت برای شما دو قطعه می نوازند

موسیقی ما - بخش پایانى گفت و گویى که سروش صحت و فردین خلعتبرى با اعضاى گروه «پ » داشتند، به اجراى اختصاصى دو قطعه توسط این گروه براى «واریته بهارى موسیقى ما» ختم شد. اعضاى گروه با توجه به صحبت هایى که حین گفت و گو، حول اتفاقات «ماهى و گربه» صورت گرفت و با توجه به علاقه سروش صحت به ترانه این کار، یکى از قطعات اجرایى شان را به تیتراژ پایانى همین اختصاص دادند که با همراهى سروش با گروه «پ » اجرا شد...> اجرای قطعه «ماهی و گربه»> اجرای قطعه «یادگار دوست»روتیتر: واریته های بهاری (بازنشر از برنامه های سال 1395)منبع: اختصاصی موسیقی مابرچسب ها: واریته های بهاریپ گروه پ ع خبر اول: دسته بندی مطلب: خبرتلفیقیتماشاخانهتازه هاویدیوخلاصه مطلب: > اجرای قطعه «ماهی و گربه» > اجرای قطعه «یادگار دوست» موسیقی ما - بخش پایانى گفت و گویى که سروش صحت و فردین خلعتبرى با اعضاى گروه «پ » داشتند، به اجراى اختصاصى دو قطعه توسط این گروه براى «واریته بهارى موسیقى ما» ختم شد. اعضاى گروه با توجه به صحبت هایى که حین گفت و گو، حول اتفاقات «ماهى و گربه» صورت گرفت و با توجه به علاقه سروش صحت به ترانه این کار، یکى از قطعات اجرایى شان را به تیتراژ پایانى همین اختصاص دادند که با همراهى سروش با گروه «پ » اجرا شد...

گروه پ و سروش صحت برای شما دو قطعه می نوازند

موسیقی ما - بخش پایانى گفت و گویى که سروش صحت و فردین خلعتبرى با اعضاى گروه «پ » داشتند، به اجراى اختصاصى دو قطعه توسط این گروه براى «واریته بهارى موسیقى ما» ختم شد. اعضاى گروه با توجه به صحبت هایى که حین گفت و گو، حول اتفاقات «ماهى و گربه» صورت گرفت و با توجه به علاقه سروش صحت به ترانه این کار، یکى از قطعات اجرایى شان را به تیتراژ پایانى همین اختصاص دادند که با همراهى سروش با گروه «پ » اجرا شد...> اجرای قطعه «ماهی و گربه»> اجرای قطعه «یادگار دوست»روتیتر: واریته های بهاری (بازنشر از برنامه های سال 1395)منبع: اختصاصی موسیقی مابرچسب ها: واریته های بهاریپ گروه پ ع خبر اول: دسته بندی مطلب: خبرتلفیقیتماشاخانهتازه هاویدیوخلاصه مطلب: > اجرای قطعه «ماهی و گربه» > اجرای قطعه «یادگار دوست» موسیقی ما - بخش پایانى گفت و گویى که سروش صحت و فردین خلعتبرى با اعضاى گروه «پ » داشتند، به اجراى اختصاصى دو قطعه توسط این گروه براى «واریته بهارى موسیقى ما» ختم شد. اعضاى گروه با توجه به صحبت هایى که حین گفت و گو، حول اتفاقات «ماهى و گربه» صورت گرفت و با توجه به علاقه سروش صحت به ترانه این کار، یکى از قطعات اجرایى شان را به تیتراژ پایانى همین اختصاص دادند که با همراهى سروش با گروه «پ » اجرا شد...

گروه پ و سروش صحت برای شما دو قطعه می نوازند

موسیقی ما - بخش پایانى گفت و گویى که سروش صحت و فردین خلعتبرى با اعضاى گروه «پ » داشتند، به اجراى اختصاصى دو قطعه توسط این گروه براى «واریته بهارى موسیقى ما» ختم شد. اعضاى گروه با توجه به صحبت هایى که حین گفت و گو، حول اتفاقات «ماهى و گربه» صورت گرفت و با توجه به علاقه سروش صحت به ترانه این کار، یکى از قطعات اجرایى شان را به تیتراژ پایانى همین اختصاص دادند که با همراهى سروش با گروه «پ » اجرا شد...> اجرای قطعه «ماهی و گربه»> اجرای قطعه «یادگار دوست»روتیتر: واریته های بهاری (بازنشر از برنامه های سال 1395)منبع: اختصاصی موسیقی مابرچسب ها: واریته های بهاریپ گروه پ ع خبر اول: دسته بندی مطلب: خبرتلفیقیتماشاخانهتازه هاویدیوخلاصه مطلب: > اجرای قطعه «ماهی و گربه» > اجرای قطعه «یادگار دوست» موسیقی ما - بخش پایانى گفت و گویى که سروش صحت و فردین خلعتبرى با اعضاى گروه «پ » داشتند، به اجراى اختصاصى دو قطعه توسط این گروه براى «واریته بهارى موسیقى ما» ختم شد. اعضاى گروه با توجه به صحبت هایى که حین گفت و گو، حول اتفاقات «ماهى و گربه» صورت گرفت و با توجه به علاقه سروش صحت به ترانه این کار، یکى از قطعات اجرایى شان را به تیتراژ پایانى همین اختصاص دادند که با همراهى سروش با گروه «پ » اجرا شد...

طوطیهایی که سازمی سازندوموسیقی می نوازند

کوالالامپور- نتایج یک مطالعه نشان می دهد گونه ای از طوطی های استرالیا با چوب هایی که خود می سازند، طبل می زنند و موسیقی می نوازند.

جوانان امروز سمفونی های پیشرفت را می نوازند

جوانان امروز، سمفونی های آینده کشور را می نوازند و تقدیر را در ص آشنا به پیشرفت، در گوش دنیا فریاد می زنند.

علت ج سروش رفیعی از پرسپولیس

سروش رفیعی سروش رفیعی به نوشته رو مه های قطری با قراردادی ی اله به الخور قطر پیوست علت ج سروش رفیعی چه بود؟ سروش رفیعی در آستانه پیوستن به تیم الخور قطر قرار گرفته و حتی یکی از رسانه های معتبر این کشور از بسته شدن قرارداد یک ساله بین رفیعی و الخور خبر داده و به […] the post علت ج سروش رفیعی از پرسپولیس appeared first on فان پاتوق مجله سرگرمی و خانوادگی.

نوجوانان دف نواز در بهمن می نوازند

خبر > آریا تولایی: ششمین جشنواره ی تک نوازان دف، مرداد و شهریور ۹۶ به همت فرهنگ سرای بهمن برگزار می شود. شرکت کنندگان در قالب دو گروه سنی الف (۱۳ تا ۱۹ سال) و گروه سنی ب (۲۰ سال به بالا) به رقابت می پردازند.

علت ج سروش رفیعی از پرسپولیس

ج سروش رفیعی سروش رفیعی سرانجام اعلام کرد که از تیم پرسپولیس جدا شده است اما علت ج سروش رفیعی چه بود؟ هافبک بازیساز پرسپولیس بالا ه تصمیم نهایی خود را گرفت و از جمع سرخپوشان جدا شد. سروش رفیعی به دنبال ج از جمع سرخپوشان بود اما یک روز زودتر از آن چه اهالی فوتبال […] the post علت ج سروش رفیعی از پرسپولیس appeared first on فان پاتوق مجله سرگرمی و خانوادگی.

ثبت نام بیش از 6 هزار نفر در اولین دوره مسابقات ملی قرآن سروش وحی

گروه فعالیت های قرآنی: مدیر مؤسسه فرهنگی، قرآنی و عترت سروش جاودانه وحی در رابطه با نخستین دوره مسابقات ملی قرآن سروش وحی گفت: از اسفندماه سال گذشته تاکنون بیش از شش هزار نفر بری شرکت در این رقابت ها ثبت نام کرده اند که متسابقانی از دیگر کشورهای جهان نیز حضور دارند.

کنسرت نوروزی گروه رستاک در برج میلاد تهران برگزارشد

گروه موسیقی “رستاک” شب گذشته با گلچینی از قطعه های خود به دیدار هوادارانش رفت. گروه”رستاک” در این برنامه مجموعه ای از آثارش را که با حال و هوای نوروز تناسب بیشتری داشت، روی صحنه برد. بخشی از این قطعه ها از آلبوم “سرنای نوروز”، “میان خورشید های همیشه” و دیگر آثار این گروه […]

هجده قطعه از آثار « ابوالحسن صبا »منتشر شد

خبرگزاری شبستان:هجده قطعه از آثار ابوالحسن صبا در کت با عنوان "کاروان صبا" از سوی انتشارات« سروش» منتشر و روانه بازار نشر شد.

نمایندگان ۱۰۰۰ قطعه ساز اسپانیایی در ایران

گروه تولید-سازندگان ایرانی و قطعه سازان زنجیره تامین ایران خودرو در نشست مشترک با هیاتی از انجمن قطعه سازان کشور اسپانیا که به نمایندگی از هزار قطعه ساز این کشور به ایران سفر کرده اند، محورهای تعامل و همکاری با … readmore نوشته نمایندگان ۱۰۰۰ قطعه ساز اسپانیایی در ایران اولین بار در رو مه جهان اقتصاد پدیدار شد.

درآمد سروش در قطر

سروش رفیعی بعد از سپری یک نیم فصل موفق در پرسپولیس، از این تیم جدا شده و همه هوادارها نیز با این حقیقت کنار آمده اند. داستان سروش و پرسپولیس، در این تابستان به پایان رسیده است...

سروش نوجوان به پله 231 رسید

دویست وسی ویکمین شماره ماهنامه سروش نوجوان از سوی انتشارات سازمان صدا و سیما (سروش) منتشر شد.

«عاشقم» پنجمین قطعه گروه «هوروش» تا اوایل تیر منتشر می شود

پنجمین قطعه رسمی گروه «هوروش» به زودی تحت عنوان «عاشقم» از رسانه های مجاز منتشر می شود. حمید فریزند مدیر گروه «هوروش» گفت: به زودی پنجمین قطعه از گروه «هوروش» را روانه بازار خواهیم کرد. این قطعه همانند کار قبلی با ترانه و ملودی آرش عدل پرور ap و تنظیم مسعود جهانی منتشر می شود. وی همچنین اضافه کرد: پس از موفقیت خیره کننده قطعه «به کی پز می دی» کمی روند فعالیت گروه تغییر کرد. پیش از انتشار این قطعه می دانستیم کار خوبی است و مردم آن را گوش خواهند داد ولی شاید هیچ کدام از ما توقع این استقبال کم نظیر را ... ادامه مطلب»

اعلام آمادگی قطعه سازان کشور برای مشارکت در قراردادهای بین المللی ایران خودرو

رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با ابراز سندی از امضای قرارداد کنسرسیوم ده جانبه در مدت کوتاهی که وعده آن داده شده بود، از اعلام آمادگی قطعه سازان کشور برای حضور متعهدانه در این پروژه خبر داد.

2 دلیل اصلی سروش رفیعی برای ج از پرسپولیس

سروش رفیعی سرانجام اعلام کرد که از تیم پرسپولیس جدا شده است اما علت ج سروش رفیعی چه بود؟

استقلال به دنبال جذب سروش رفیعی دوم

نوع بازی داریوش شجاعیان و تکنیک وی شباهت زیادی به بازی سروش رفیعی در پرسپولیس دارد و برخی هواداران فوتبال وی را سروش رفیعی دوم می نامند.

سروش به اروپا برود من هم خوشحال می شوم/ نمی گذارم از پرسپولیس برود

ید جدید پرسپولیس گفت: به سروش گفته ام قید تیم های عربی را بزن، چون پرسپولیس از همه آنها بزرگتر است. خود سروش هم چنین نظری دارد.

انتشار شماره 231 سروش نوجوان

دویست وسی ویکمین شماره ماهنامه سروش نوجوان از سوی انتشارات سازمان صدا و سیما (سروش) منتشر شد.

سوال: مانده گیری از مقدار کالا در یک تاریخ بر اساس مقادیر موجودی کالا در ج دیگر

دوستان سلام خسته نباشید. من در حل یک مساله دچار مشکل شده ام و نیازمند کمک شماهستم. دو ج داریم : یکی: کد قطعه /تاریخ نیازبه قطعه(عدد)/تعداد نیاز به قطعه در دیگری: کد قطعه/ موجودی قطعه مشکل من این است که می خواهم با یک پرس و جو (یا کد vb و ...) برای هر قطعه به ترتیب زمان نیاز،...

محفل انس با قرآن کریم به همت مؤسسه سروش جاودانه وحی ب ا شد

گروه مؤسسات قرآنی مردم نهاد: محفل انس با قرآن از سوی مؤسسه سروش جاودانه وحی مشهد با حضور قاریان و حافظان ممتاز کشوری برگزار شد.

قطعه قطعه شدن جسد کودک رها شده در بیابان

بررسی های پلیس نشان می دهد حیوانات ولگرد جسد رها شده کودک 6 ماهه در بیان های دشتستان را قطعه قطعه کرده اند.

روایتی هولناک از تلاش قاتل برای قطعه قطعه ۲ جسد

پیرمردی که فرزند خوانده و همسر فرزند خوانده اش را به طرز هولناکی قطعه قطعه کرد از جنایتش می گوید.

soroush 0.28.2 پیام رسان سروش

پیام رسان سروش توسط جمعی از متخصصان شریف است که امروزه شاید بتوان گفت یکی از بهترین پیام رسان های ایرانی برای تلفن همراه است ساخته شده . سرورهای پیام رسان سروش در داخل کشور قرار دارند و از سوی تیم فنی سروش با بهینه سازی سرورها و اپلکیشن سروش، سرعت و امنیت حداکثری را برای کاربران بوجود آورده. برخی امکانات و ویژگی های سروش : کانال های عمومی ثبت نظر و لایک به محتوای منتشر شده ارسال هر گونه فایل (تصویر، صدا، ویدئو و …) شرکت در مسابقات و نظرسنجی ها گفتگوی دو نفره و گروهی استیکرهای زیبا و متنوع تماس صوتی رایگان امکانات فشرده سازی و برش ویدئو امکان مشاهده و ارسال شکلکهای محبوب کاربر نوشته soroush 0.28.2 پیام رسان سروش اولین بار در فایل نیکو پدیدار شد.

soroush 0.28.0 پیام رسان سروش

پیام رسان سروش توسط جمعی از متخصصان شریف است که امروزه شاید بتوان گفت یکی از بهترین پیام رسان های ایرانی برای تلفن همراه است ساخته شده . سرورهای پیام رسان سروش در داخل کشور قرار دارند و از سوی تیم فنی سروش با بهینه سازی سرورها و اپلکیشن سروش، سرعت و امنیت حداکثری را برای کاربران بوجود آورده. برخی امکانات و ویژگی های سروش : کانال های عمومی ثبت نظر و لایک به محتوای منتشر شده ارسال هر گونه فایل (تصویر، صدا، ویدئو و …) شرکت در مسابقات و نظرسنجی ها گفتگوی دو نفره و گروهی استیکرهای زیبا و متنوع تماس صوتی رایگان امکانات فشرده سازی و برش ویدئو امکان مشاهده و ارسال شکلکهای محبوب کاربر نوشته soroush 0.28.0 پیام رسان سروش اولین بار در فایل نیکو پدیدار شد.

soroush 0.28.7 پیام رسان سروش

پیام رسان سروش توسط جمعی از متخصصان شریف است که امروزه شاید بتوان گفت یکی از بهترین پیام رسان های ایرانی برای تلفن همراه است ساخته شده . سرورهای پیام رسان سروش در داخل کشور قرار دارند و از سوی تیم فنی سروش با بهینه سازی سرورها و اپلکیشن سروش، سرعت و امنیت حداکثری را برای کاربران بوجود آورده. برخی امکانات و ویژگی های سروش : کانال های عمومی ثبت نظر و لایک به محتوای منتشر شده ارسال هر گونه فایل (تصویر، صدا، ویدئو و …) شرکت در مسابقات و نظرسنجی ها گفتگوی دو نفره و گروهی استیکرهای زیبا و متنوع تماس صوتی رایگان امکانات فشرده سازی و برش ویدئو امکان مشاهده و ارسال شکلکهای محبوب کاربر نوشته soroush 0.28.7 پیام رسان سروش اولین بار در فایل نیکو پدیدار شد.

برگزاری محفل انس با قرآن به همت مؤسسه سروش جاودانه وحی

گروه مؤسسات قرآنی مردم نهاد: محفل انس با قرآن به همت مؤسسه سروش جاودانه وحی مشهد، چهارشنبه 14 تیر ماه برگزار می شود.

مسنجر جدید سروش اندروید 0.16.3 soroush

مسنجر سروش که یک پیام رسان جدید و ایرانی است به شما امکان چت آسان با دوستانتان را میدهد و دارای محیطی کاملا امن می باشد. در مسنجر فارسی سروش... نوشته مسنجر جدید سروش اندروید 0.16.3 soroush اولین بار در هزار و یک پدیدار شد.

خبر بد برای پرسپولیسی ها / سروش در قطر ماند!

کاروان پرسپولیس در حالی به ایران بازگشت که سروش رفیعی این تیم را همراهی نکرد.

سامسونگ از دستگاه تهویه هوای wind-free در نمایشگاه mena 2017 رونمایی کرد

شرکت سامسونگ الکترونی حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) امروز دستگاه تهیه هوای دیواری wind-freetm خود را در همایش منا در سنگاپور رونمایی کرد که اولین دستگاه در این رده است که تاکنون جایزه نوآوری را به خود اختصاص داده است. در ادامه مطلب با ما همراه باشید تا بیشتر با این دستگاه آشنا شویم.

گروه پ و سروش صحت برای شما دو قطعه می نوازند