ید تضمینی گندم به یک میلیون و 400 هزارتن رسیدید تضمینی گندم به یک میلیون و 400 هزارتن رسید

معاون داخلی بازرگانی تی گفت: تا به امروز ید تضمینی گندم در ۸ استان به مرز یک میلیون و ۴۰۰ هزارتن رسید.

ید تضمینی گندم به مرز ۵ میلیون و ۴۰۰ هزارتن رسید

معاون بازرگانی تی گفت: تا به امروز ۵ میلیون و ۴۰۰ هزارتن گندم با ارزش بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان از گندمکاران ۳۰ استان یداری شده است.

ید تضمینی گندم به ۸ میلیون و ۶۵۶ هزارتن رسید

مدیرعامل شرکت بازرگانی تی گفت: تا به امروز ۸ میلیون و ۶۵۶ هزارتن گندم بالغ بر ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از گندمکاران ۳۱ استان کشور یداری شده است.

ید تضمینی گندم به ۶ میلیون و ۷۵۰ هزارتن رسید

معاون داخلی بازرگانی تی گفت: تا به امروز ۶ میلیون و ۷۵۰ هزارتن گندم با ارزش بالغ بر ۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از گندمکاران ۳۱ استان یداری شده است.

ید 8 میلیون و 875 هزارتن گندم/خودکفایی گندم ادامه دارد

سیف از پایان ید تضمینی گندم خبر داد و گفت: از ابتدای فصل، 8 میلیون و 875 هزارتن گندم از کشاورزان در قالب ید تضمینی یداری شد.

ید 8 میلیون و 875 هزارتن گندم/ خودکفایی گندم ادامه دارد

سیف از پایان ید تضمینی گندم خبر داد و گفت: از ابتدای فصل، 8 میلیون و 875 هزارتن گندم از کشاورزان در قالب ید تضمینی یداری شد.

ید تضمینی گندم به مرز ۷ میلیون و ۵۰۰ هزارتن رسید/پرداخت ۹۳ درصد بهای دانه های روغنی

معاون داخلی بازرگانی تی گفت: تا به امروز ۷ میلیون و ۵۰۰ هزارتن گندم با ارزش بالغ بر ۹ هزار میلیارد تومان از گندمکاران ۳۱ استان یداری شده است.

ید تضمینی گندم به 7 میلیون و 830 هزارتن رسید/پرداخت 50 درصد پول گندمکاران

معاون بازرگانی تی گفت:تا به امروز 7 میلیون و 830 هزارتن گندم با ارزش بالغ بر 10میلیارد تومان از گندمکاران 31 استان یداری شده است.

ید تضمینی گندم از مرز ۵ میلیون و ۱۵۸ هزارتن گذشت

مدیرعامل بازرگانی تی گفت:تا صبح امروز ۵ میلیون و ۱۵۸ هزارتن ید تضمینی گندم انجام شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵ درصد کاهش داشته است.

ید تضمینی گندم به 7 میلیون و 200 هزارتن رسید/پرداخت 440 میلیارد تومان بهای دانه روغنی

معاون بازرگانی تی گفت:تا به امروز 7 میلیون و 200 هزارتن گندم با ارزش بیش از 8 هزار میلیارد تومان از گندمکاران 31 استان یداری شد.

ید تضمینی گندم به ۸.۴ میلیون تن رسید

معاون جهاد با بیان اینکه ید تضمینی گندم از ۸ میلیون و ۳۶۵ هزارتن گذشت، گفت: تاکنون میزان ید ک ا ۲۹۰ درصد نسبت به پارسال رشد داشته است.

ید تضمینی گندم از مرز ۴ میلیون و ۲۵۰ هزارتن گذشت

معاون داخلی بازرگانی تی گفت:تا به امروز بیش از ۴ میلیون و ۲۵۰ هزارتن گندم با ارزش بالغ بر ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از کشاورزان ۲۶ استان یداری شد.

ید تضمینی گندم از ۴ میلیون و ۲۵۰ هزارتن فراتر رفت

معاون داخلی بازرگانی تی گفت:تا به امروز بیش از ۴ میلیون و ۲۵۰ هزارتن گندم با ارزش بالغ بر ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از کشاورزان ۲۶ استان یداری شد.

ید تضمینی گندم از ۸ میلیون تن گذشت

هشت میلیون و ۲۷ هزارتن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان، تاکنون به صورت تضمینی یداری شده است.

ید تضمینی گندم از مرز 7 میلیون تن گذشت

وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد از آغاز فصل برداشت تاکنون هفت میلیون و هزارتن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به صورت تضمینی یداری شده است

ید تضمینی گندم از مرز ۷ میلیون تن گذشت

وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: از آغاز فصل برداشت تاکنون، هفت میلیون و ۱۰۰ هزارتن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به صورت تضمینی یداری شده است.

ید تضمینی گندم به ۸.۴ میلیون تن رسید/رشد ۲۹۰درصدی ید ک ا

معاون جهاد با بیان اینکه ید تضمینی گندم از ۸ میلیون و ۳۶۵ هزارتن گذشت، گفت: تاکنون میزان ید ک ا ۲۹۰ درصد نسبت به پارسال رشد داشته است.

ید تضمینی گندم به ٨.٨ میلیون تن رسید

معاون جهاد با بیان اینکه ٧٧ درصد مطالبات گندمکاران گلستانی پرداخت شده است، گفت: تاکنون ٨ میلیون و ٨٥٣ هزارتن گندم از کشاورزان یداری شده است.

ید تضمینی گندم از ۸ میلیون تن گذشت

هشت میلیون و ۲۷ هزارتن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان، تاکنون به صورت تضمینی یداری شده است.

ید تضمینی گندم به 7.4 میلیون تن رسید

مدیرعامل شرکت بازرگانی تی ایران گفت: از آغاز فصل برداشت تا سوم مرداد 7 میلیون و 400 هزارتن گندم به ارزش 95 هزار میلیارد ریال از 31 استان کشور یداری شده است.

ید تضمینی گندم به ۸.۸ میلیون تن رسید/ پرداخت صددرصد بهای دانه های روغنی

سیف گفت: از آغاز فصل برداشت ۸ میلیون و ۸۰۰ هزارتن گندم با ارزش بالغ بر ۱۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از ۳۱ استان کشور یداری شده است.

ید تضمینی گندم از مرز 6 میلیون تن گذشت

مدیر عامل شرکت بازرگانی تی ایران با اعلام اینکه تا عصر امروز مقدار 6 میلیون و 20 هزارتن گندم در 31 استان از گندمکاران تحویل و یداری شده است، از ید تضمینی بیش از 166 هزار تن انواع دانه های روغنی ک ا، آفتابگردان و گلرنگ نیز همزمان با گندم در کشور خبر داد.

ید تضمینی گندم از ۸ میلیون تن گذشت

هشت میلیون و ۲۷ هزارتن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان، تاکنون به صورت تضمینی یداری شده است.

ید تضمینی گندم از مرز ۸ میلیون تن عبور کرد/۵۰ درصد پول کشاورزان پرداخت شد

از آغاز فصل برداشت تاکنون، هشت میلیون و 27 هزارتن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به صورت تضمینی یداری شده است.

ید تضمینی گندم از مرز ۶ میلیون تن گذشت

مدیر عامل شرکت بازرگانی تی ایران با اعلام اینکه تاصبح امروز مقدار 6 میلیون و 20 هزارتن گندم در 31 استان از گندمکاران تحویل و یداری شده است، از ید تضمینی بیش از 166 هزار تن انواع دانه های روغنی ک ا، آفتابگردان و گلرنگ نیز همزمان با گندم در کشور خبر داد.

ید تضمینی گندم به 9 میلیون و 453 هزار تن رسید

یک مقام مسئول گفت:تاکنون 9 میلیون و 453 هزارتن گندم با ارزش بالغ بر 125 هزار میلیارد ریال از گندمکاران استان های سراسر کشور یداری شده است.

ید تضمینی گندم به 8.4 میلیون تن رسید/تولید ک ا سه برابر افزایش یافت

معاون جهاد کشاورزی گفت:تا به امروز 8 میلیون و 400 هزارتن گندم با ارزش بالغ بر 102 هزار میلیارد ریال از گندمکاران 31 استان یداری شد.

ید تضمینی گندم از ۶ هزارتن فراتر رفت/ افزایش ۲.۵ برابری تولید ک ا

معاون داخلی بازرگانی تی گفت: تا به امروز ۶ میلیون و ۵۰ هزارتن گندم با ارزش بالغ بر ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از ۳۱ استان کشور یداری شده است.

ید تضمینی گندم به ۸ میلیون و ۲۹۰ هزارتن رسید

معاون داخلی بازرگانی تی گفت: تا به امروز ۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تن گندم با ارزش بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد تومان از گندمکاران ۳۱ استان کشور یداری شده است.

ید تضمینی گندم به مرز۵میلیون و۴۰۰هزارتن رسید

معاون بازرگانی تی گفت: تا به امروز ۵ میلیون و ۴۰۰ هزارتن گندم با ارزش بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان از گندمکاران ۳۰ استان یداری شده است.

ید تضمینی گندم از مرز 5 میلیون تن گذشت/توسعه کشاورزی حفاظتی نیازمند چیست؟

مجری طرح گندم گفت:تا به امروز بیش از 5 میلیون و 900 هزارتن گندم با ارزش بالغ بر 7 هزار و 670 میلیارد تومان از کشاورزان 31 استان یداری شده است.

ید گندم در آن سوی 8 میلیون تن

هشت میلیون و 27 هزارتن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان تاکنون به صورت تضمینی یداری شده است.

ید تضیمنی گندم از 7 میلیون تن گذشت

هفت میلیون و 100 هزارتن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به صورت تضمینی یداری شده است.

ید تضمینی گندم رکورد زد

معاون جهاد با بیان اینکه ید تضمینی گندم از ۸ میلیون و ۳۶۵ هزارتن گذشت، گفت: تاکنون میزان ید ک ا ۲۹۰ درصد نسبت به پارسال رشد داشته است.

پایان ید تضمینی گندم در کشور/روند خودکفایی ادامه می یابد

معاون جهاد کشاورزی، از پایان ید تضمینی گندم در کشور خبر داد و گفت:امسال حدود ۸ میلیون و ۸۷۵ هزارتن در قالب ید تضمینی، از کشاورزان یداری شد.

ید تضمینی گندم رکورد زد

تراز: معاون جهاد با بیان اینکه ید تضمینی گندم از ۸ میلیون و ۳۶۵ هزارتن گذشت، گفت: تاکنون میزان ید ک ا ۲۹۰ درصد نسبت به پارسال رشد داشته است.

پایان ید تضمینی گندم در کشور

معاون جهاد کشاورزی، از پایان ید تضمینی گندم در کشور خبر داد و گفت: امسال حدود ۸ میلیون و ۸۷۵ هزارتن در قالب ید تضمینی، از کشاورزان یداری شد.

ید تضمینی گندم از مرز ۴ میلیون و ۶۵۰ هزارتن فراتر رفت

معاون بازرگانی تی گفت: تا کنون ۱۲۸ هزارتن ک ا با ارزش بالغ بر ۳۴۵ میلیارد تومان از کشاورزان ۲۸ استان یداری شده است.

ید تضمینی گندم از مرز 6 میلیون تن گذشت/ همزمان 3 نوع دانه روغنی یداری می شود

مدیر عامل شرکت بازرگانی تی ایران با اعلام اینکه تا عصر امروز مقدار 6 میلیون و 20 هزارتن گندم در 31 استان از گندمکاران تحویل و یداری شده است، از ید تضمینی بیش از 166 هزار تن انواع دانه های روغنی ک ا، آفتابگردان و گلرنگ نیز همزمان با گندم در کشور خبر داد.

ید تضمینی گندم از مرز 6 میلیون تن گذشت/ همزمان 3 نوع دانه روغنی یداری می شود

مدیر عامل شرکت بازرگانی تی ایران با اعلام اینکه تا عصر امروز مقدار 6 میلیون و 20 هزارتن گندم در 31 استان از گندمکاران تحویل و یداری شده است، از ید تضمینی بیش از 166 هزار تن انواع دانه های روغنی ک ا، آفتابگردان و گلرنگ نیز همزمان با گندم در کشور خبر داد.

ید تضمینی گندم از 6 میلیون تن فراتر رفت

معاون داخلی بازرگانی تی گفت:تا به امروز 6 میلیون و 300 هزارتن گندم باارزش بالغ بر 7 هزار میلیارد تومان از گندمکاران 31 استان یداری شد.

ید تضمینی ۵.۵ میلیون تن گندم

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: تا امروز ۵.۵ تن میلیون گندم به نرخ تضمینی از کشاورزان یداری شده که ۵۳ درصد بهای گندم پرداخت شده است و پیش بینی می شود، ید تضمینی گندم تا ۱۵ شهریور در استان های سردسیر ادامه یابد.

آ ین وضعیت ید تضمینی گندم و ک ا/ ید تضمینی دانه های روغنی از 29 هزار تن فراتر رفت

معاون داخلی بازرگانی تی گفت: تا به امروز ید تضمینی گندم در ۹ استان از مرز یک میلیون و ۵۴۰ هزارتن و ک ا از 29 هزار تن فراتر رفت.

۳۶۰ هزارتن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان آذربایجان غربی یداری شد

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت:۳۶۰ هزارتن گندم به صورت تضمینی توسط شرکت غله وخدمات بازرگانی، یداری شده و تا ۳۰ آبان ماه ادامه خواهد داشت.

ید بیش از ۸ میلیون تن گندم از کشاورزان

همشهری آنلاین: هشت میلیون و ۲۷ هزارتن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان تاکنون به صورت تضمینی یداری شده است.

ید گندم به ۴ میلیون تن رسید، افزایش ۲ برابری تولید ک ا

مدیرعامل شرکت بازرگانی تی ایران از ید ۴ میلیون تن گندم با قیمت تضمینی در کشور خبر داد و گفت: ۲۵ استان وارد عملیات اجرایی ید تضمینی گندم شده اند.

ید تضمینی ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم در کشور

تاکنون بیش از ۹ میلیون و ۲۰۰ هزارتن گندم به ارزش ۱۲۲ هزارو ۹۱ میلیارد ریال از کشاورزان سراسر کشور یداری شده است.

ید تضمینی گندم به ۸.۲ میلیون تن رسید/ افزایش کیفیت و کاهش سن زدگی گندم

مدیرکل ید داخلی شرکت بازرگانی تی ایران گفت: تا پایان دیروز 8 میلیون و 200 هزار تن گندم از سراسر کشور به صورت تضمینی یداری شده که 50 درصد بهای آن را پرداخت کرده ایم.

ید تضمینی گندم به 4 میلیون تن رسید

مجری طرح گندم وزارت جهادکشاورزی می گوید، از ابتدای فصل برداشت گندم تاکنون 4 میلیون تن گندم از 26 استان کشور یداری شده است.

ید تضمینی گندم به ۴ میلیون تن رسید

مجری طرح گندم وزارت جهادکشاورزی می گوید، از ابتدای فصل برداشت گندم تاکنون 4 میلیون تن گندم از 26 استان کشور یداری شده است.

۶.۸ میلیون تن گندم یداری شد

معاون جهادکشاورزی، از ید ۶ میلیون و ۸۰۵ هزارتن گندم در ۳۱ استان کشور خبر داد و گفت: با ید تضمینی بیش از ۱۷۳ هزار تن دانه ک ا، شاهد رشد ۲۶۰ درصدی نسبت به سال گذشته هستیم.

ید تضمینی گندم رکورد زد

معاون جهاد با بیان اینکه بیش از ٥٥ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده است؛ گفت:تاکنون ٦ میلیون و ٥٧١ هزارتن گندم از کشاورزان یداری شده است.

ید گندم به مرز 4 میلیون تن رسید

مجری طرح گندم وزارت جهادکشاورزی گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون سه میلیون و 960 هزارتن گندم به ارزش پنج هزار و 167 میلیارد تومان از 26 استان کشور یداری شده است.

ید تضمینی گندم از مرز هزارتن عبور کرد

معاون داخلی بازرگانی تی گفت: تا کنون ید گندم در ۷ استان از مرز ۸۲۰ هزارتن عبور کرده که این میزان در سامانه درج شده و به تدریج کشاورزان مطالبات خود را دریافت می کنند.

ید تضمینی گندم به ۴ میلیون تن رسید

مدیرعامل شرکت بازرگانی تی ایران، از ید چهار میلیون تن گندم با قیمت تضمینی در کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر، ۲۵ استان وارد عملیات اجرایی ید تضمینی گندم شده اند. به گزارش شرکت بازرگانی تی ایران، یزدان سیف اظهار کرد: از نیمه فروردین ماه سالجاری که ید...

آ ین وضعیت ید تضمینی گندم

یک مقام مسئول گفت:براساس آ ین آمارها، 3 میلیون و 400 هزارتن گندم با ارزش بالغ بر حدود 4 هزار میلیارد تومان یداری شده است.

8 میلیون و 830 هزارتن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان تاکنون یداری شده است

از آغاز فصل برداشت تاکنون، 8 میلیون و 830 هزارتن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به صورت تضمینی یداری شده است.

فصل برداشت گندم فرا رسید؛ نرخ ید تضمینی اعلام نشد

با وجود این که ت مکلف به تعیین و اعلام نرخ ید تضمینی گندم و محصولات اساسی قبل از سال زراعی در مهرماه است، اما فصل برداشت گندم در مناطق گرمسیر مثل چابهار و بوشهر رسید و نرخ ید تضمینی گندم اعلام نشد و کشاورزان بلاتکلیفند.

۶.۸میلیون تن گندم یداری شد

معاون جهادکشاورزی، از ید ۶ میلیون و ۸۰۵ هزارتن گندم در ۳۱ استان کشور خبر داد و گفت: با ید تضمینی بیش از ۱۷۳ هزار تن دانه ک ا، شاهد رشد ۲۶۰ درصدی نسبت به سال گذشته هستیم.

ید تضمینی گندم از کشاورزان تا پایان آبان ادامه دارد

یک مقام مسئول گفت:براساس آ ین آمار ۵ میلیون و ۸۰۰ هزارتن گندم با ارزش بالغ بر ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از کشاورزان یداری شد.

پیش بینی ید یک میلیون و ۳۳۶ هزارتن گندم در استان

خبرگزاری شبستان: مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان گفت: با توجه به سطح زیرکشت گندم در استان پیش بینی می شود امسال یک میلیون و ۳۳۶ هزارتن گندم از مزارع استان برداشت شود.

ید تضمینی گندم به حدود ۹میلیون تن رسید

معاون جهاد با بیان اینکه ید تضمینی گندم به بیش از هشت میلیون و ۸۴۳ هزار تن رسیده است، از پرداخت ۶۷ درصدی مطالبات گندمکاران در کشور خبر داد.

ید گندم به ٨.٨ میلیون تن رسید

معاون جهاد با بیان اینکه ٧٧ درصد مطالبات گندمکاران گلستانی پرداخت شده است، گفت: تاکنون ٨ میلیون و ٨٥٣ هزارتن گندم از کشاورزان یداری شده است.

ید تضمینی ۴.۱ میلیون تن گندم

مجری طرح گندم در وزارت جهاد کشاورزی گفت: طبق آ ین آمار ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان یداری شده که ارزش آن ۵ هزار و ۴۳۲ میلیارد تومان است.

ید گندم به ٨.٨ میلیون تن رسید

معاون جهاد کشاورزی با بیان اینکه ٧٧ درصد مطالبات گندمکاران گلستانی پرداخت شده است، گفت: تاکنون ٨ میلیون و ٨٥٣ هزارتن گندم از کشاورزان یداری شده است.

آ ین وضعیت ید تضمینی ک ا و گندم/90 درصد مطالبات ک اکاران پرداخت شد

معاون داخلی بازرگانی تی گفت: از ابتدای فصل ید تا کنون بیش از 5 میلیون و 8 هزارتن گندم با ارزش بالغ بر 3 هزار و 200 میلیارد تومان از گندمکاران 29 استان یداری شد.

گزارش از سوابق و برنامه های محمود حجتی

حجتی در دوران وز طرح کلان افزایش تولید را تدوین کرد و به اجرا گذاشت در راستای اجرای طرح افزایش تولید، ت قیمت ید تضمینی گندم را افزایش داد تا کشاورزان به تولید گندم تشویق شوند. با اجرای این طرح، تولید گندم با ۷۳ درصد رشد از ۸ میلیون تن به ۱۴ میلیون تن رسید و واردات بیش از ۶ ٫ ۴ میلیون تن گندم در سال به صفر رسید و خودکفایی در تولید این محصول اساسی حاصل شد؛ لذا جشن خودکفایی گندم در کشور برگزار شد.

ید تضمینی گندم به ۴میلیون تن رسید

مدیرعامل شرکت بازرگانی تی ایران از ید ۴میلیون تن گندم با قیمت تضمینی در کشور خبر داد و گفت: درحال حاضر ۲۵ استان وارد عملیات اجرایی ید تضمینی گندم شده اند.

ید تضمینی گندم به ۴میلیون تن رسید

مدیرعامل شرکت بازرگانی تی ایران، از ید ۴میلیون تن گندم با قیمت تضمینی در کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر، ۲۵ استان وارد عملیات اجرایی ید تضمینی گندم شده اند.

ید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان از مرز 8 میلیون تن فراتر رفت/رشد 180 درصدی ید ک ا در سال جاری

از آغاز فصل برداشت تاکنون،هشت میلیون و 27 هزارتن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به صورت تضمینی یداری شده است.

ید تضمینی گندم از ۸ میلیون تن گذشت

از آغاز فصل برداشت تاکنون، هشت میلیون و ۲۷ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به صورت تضمینی یداری شده است.

ید تضمینی گندم به رقم 2.8 میلیون تن رسید

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: شرکت های غله و بازرگانی مناطق و استان ها از آغاز فصل برداشت تاکنون 2 میلیون و 800 هزار تن گندم به ارزش 31 هزار و 650 میلیارد ریال توسط یداری د.

ید تضمینی گندم از هزارتن گذشت/صادرات گندم با ارزش افزوده

سرویس اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی بی باک؛ بخش مهمترین عناوین:

ید تضمینی گندم از مرز ۳ میلیون تن گذشت

مدیرعامل شرکت بازرگانی تی ایران با بیان اینکه ید تضمینی گندم از مرز ۳ میلیون تن گذشت گفت: تا کنون حدود ۹۰ درصد پول گندم کاران پرداخت شده است.

ید تضمینی گندم به ۸ میلیون تن رسید

معاون داخلی بازرگانی تی گفت: تا به امروز ۸ میلیون تن گندم با ارزش بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان از گندمکاران ۳۱ استان یداری شده است.

ید تضمینی گندم به ۹ میلیون تن رسید

براساس آ ین آمار حدود ۹ میلیون تن گندم به ارزش ۱۱۹ هزارو ۲۴۱ میلیارد ریال از کشاورزان سراسر کشور یداری شده است.

یداری 3 میلیون تُن گندم تضمینی از کشاورزان کشور، امسال در تولید گندم خودکفا هستیم

مشاور و مجری طرح گندم کشور گفت: از ابتدای فصل ید تاکنون بیش از 3 میلیون تُن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان کشور یداری شده است.

عواقب تاخیر در اعلام نرخ ید تضمینی گندم

یک مقام مسئول گفت: ثبات نرخ ید تضمینی گندم در سال زراعی ۸۵-۸۶، واردات ۷ میلیون تنی گندم را به همراه داشت.

ید تضمینی گندم از ۶ میلیون تن گذشت

مدیر عامل شرکت بازرگانی تی ایران با بیان این که ید تضمینی گندم از ۶ میلیون تن گذشت، گفت: به طور هم زمان ۳ نوع دانه روغنی هم ید تضمینی می شود.

ید تضمینی گندم رو به پایان است

مدیرعامل شرکت بازرگانی تی ایران از پایان دوره ید گندم در مهرماه خبرداد و گفت: از آغاز فصل برداشت تاکنون هشت میلیون و 865 هزارتن به ارزش 115 هزار و 890 میلیارد ریال از کشاورزان سراسر کشور یداری شده و نزدیک 72 درصد مطالبات پرداخت شده است.

ید تضمینی گندم به یک میلیون و 400 هزارتن رسید